Holt Adoptee Camp Kicks Off in July! Register Now →
Woman feeding special needs child

MANWAL SA PAGPAPAKAIN AT PAGPOPOSISYON NG HOLT INTERNATIONAL

GABAY SA PAG-AALAGA NG SANGGOL AT BATA

Ang page na ito at ang manual ay isinalin sa mga sumusunod na wika

TUNGKOL SAAN ANG MANWAL NA ITO?

Ang manwal na ito ay inaasahang sumuporta sa mga tagapangalaga ng mga sanggol at bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon hinggil sa ligtas na mga gawi sa pagpapakain. Dagdag pa, naibibigay ng manwal na ito ang mga sumusunod:

number 1 in a circle

pangkalahatang impormasyon sa pagdevelop ng mga sanggol at bata

number 2 in a circle

mahahalagang milestone na susubaybayan ng mga tagapangalaga

number 3 in a circle

mapakikinabangang mga estratehiya na susuporta hindi lang sa pagpapakain, kundi pati sa pagpapayaman ng panlahat na kalagayan ng bawat bata

Ang matibay na development ng bata ay ang pundasyon ng mga mauunlad na komunidad. Sa panahong ang tagapangalaga ay sumusuporta sa pagdevelop ng isang bata, siya ay nag-aambag sa kalusugan ng buong komunidad. Napakahalaga ng mga tagapangalaga sa malusog at well-developed na mga bata. Ang well-developed na bata ay nagiging malusog, produktibo at nakapagiisa sa kanyang pagtanda. Ang gabay ng mga tagapangalaga- ang kanilang pagmamahal at alagang iniaalay- ay makapangyarihan at mahalaga upang ang bata ay sumagana.

Inaasahang magagamit ang manwal na ito ng lahat ng tagapangalaga ng bata sa haba ng kaniyang buhay. Ang ibang impormasyon sa manwal na ito ay maaari ding makatulong sa mga health care workers, kapamilya ng bata at iba pang miyembro ng komunidad. Depende sa pangangailangan ng indibidwal, ang ilan ay maaring matuto sa pagbabasa ng isang buong kabanata o bahagi, ang iba ay maaring makinabang sa pagsangguni mula sa mga handouts, larawan, chart, o mga gawain na nakapaloob rito.

I-download ang buong Manual o ang Isang Bahagi nito

Pag-downloadNaka-link Buong PDF – Mataas na Kalidady – 219 MB
Pag-downloadKalidad ng Web PDF – 24 MB
————————————————
Pag-downloadINTRODUKSIYON: HIGIT PA SA PAGKAIN
Tungkol sa Manwal
Paano Gamitin ang Manwal 
Pagbabahagi ng Manwal na Ito sa Iba
————————————————
Pag-downloadBAHAGI 1: MGA BATAYAN SA PAGPAPAKAIN: IMPORMASYON PARA MASUPORTAHAN ANG POSITIBO AT LIGTAS NA ORAS NG PAGKAIN
KABANATA 1: MGA BATAYAN SA PAGPAPAKAIN PARA SA BAWAT BATA AT TAGAPANGALAGA
Pag-downloadMga Batayan sa Pagpoposisyon
Pag-downloadMga Batayan sa Paglunok
Pag-downloadMga Batayan sa Sistema ng Pandama
Pag-downloadMga Batayan sa Pagapapasuso
Pag-downloadMga Batayan sa Pagpapadede sa Bote
Pag-downloadMga Batayan sa Pagpapakain Gamit ang Kutsara
Pag-downloadMga Batayan sa Pag-inom Mula sa Baso
Pag-downloadMga Batayan sa Pagpapakain ng Sarili
Pag-downloadMga Batayan sa Pagkain at Likido
Pag-downloadMga Batayan sa Interaksiyon
————————————————
Pag-downloadBAHAGI 2: PAGPAPAKAIN SA BAWAT EDAD: IMPORMASYON PARA MASUPORTAHAN ANG PAG-DEVELOP NG PAGPAPAKAIN AT MAKAHANAP NG MGA SOLUSYON SA MGA HAMON NG PAGPAPAKAIN
Pag-downloadKABANATA 2: ANG UNANG TAON NG BUHAY: 0-12 BUWANG GULANG
Pag-downloadKABANATA 3: ANG LUMALAKING BATA: 12 – 24 BUWANG GULANG
Pag-downloadKABANATA 4: KAMUSMUSAN: 24 – 36 BUWANG GULANG
Pag-downloadKABANATA 5: ANG MAS MALAKING BATA: 36 BUWAN PATAAS
————————————————
Pag-downloadBAHAGI 3: MGA ESPESYAL NA POPULASYON AT MGA PAKSA: MGA IMPORMASYON NA SUMUSUPORTA SA POSITIBONG PAG-DEVELOP NG PAGKAIN SA MGA KARANIWANG KAPANSANAN
Pag-downloadKABANATA 6: ANG BATANG MAY KAPANSANAN O ESPESYAL NA PANGANGAILANGAN
Pag-downloadKABANATA 7: MGA KARANIWANG HAMON SA PAGPAPAKAIN AT MGA SOLUSYON SA IBA’T IBANG EDAD
Pag-downloadKABANATA 8: GAWING MAHALAGA ANG ORAS NG PAGKAIN: PAGPAPALAGO SA MGA BATA SA TULONG NG MGA UGNAYAN
————————————————
Pag-downloadBAHAGI 4: APENDIKS NG MGA ESTRATEHIYA, HANDOUT, AT MGA IMPORMASYON PARA SA MGA TAGAPANGALAGA AT MGA KOMUNIDAD
KABANATA 9: APENDIKS
Pag-downloadPag-develop ng Pagkain sa Bawat Edad: Mga Timeline Chart ng Pag-develop ng Pagkain
Pag-downloadMga Chart ng Pag-develop ng Bata
Pag-downloadBiswal na Chart ng Tekstura ng Pagkain at Lapot ng Likido
Pag-downloadMga Halimbawang Listahan ng Espesyalisadong Pagkain at Likido
Pag-downloadPagpapalapot ng mga Pagkain at Likido
Pag-downloadMga Estratehiya sa Pag-usad ng Diyeta
Pag-downloadMga Listahan ng Mga Suplay sa Pagkain
Pag-downloadTsart ng Kutsara
Pag-downloadPagiging Malikhain sa mga Upuan at mga Suplay
Pag-downloadMga Technique sa Pagpapakain
Pag-downloadMga Gawain sa Pagpapakalma ng Bata
Pag-downloadMga Handout para sa mga Tagapangalaga at mga Komunidad
Pag-download— Mga Tip sa Pagpapasuso
Pag-download— Mga Senyales sa Pagkain At Pakikipag-ugnayan
Pag-download— Laki ng Subo At ng Sipsip
Pag-download— Mga Checklist sa Pagpoposisyon
Pag-download— Pangangalagang Dental (Oral) At Pagsesepilyo
Pag-downloadMabilisang Tsart para sa mga Karaniwang Problema at mga Solusyon
Pag-downloadGaano Karami Dapat ang Kainin ng Sanggol
Pag-downloadKABANATA 10: MGA DEPINISYON (LISTAHAN NG MGA ESPESYAL NA SALITANG GINAMIT SA MANWAL)
Pag-downloadKABANATA 11: MGA SANGGUNIAN (SAAN MAKAKUKUHA NG MAS MARAMING IMPORMASYON)