MANWAL SA PAGPAPAKAIN AT PAGPOPOSISYON NG HOLT INTERNATIONAL: GABAY SA PAG-AALAGA NG SANGGOL AT BATA

Responsive image

TUNGKOL SAAN ANG MANWAL NA ITO?

Ang manwal na ito ay inaasahang sumuporta sa mga tagapangalaga ng mga sanggol at bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon hinggil sa ligtas na mga gawi sa pagpapakain. Dagdag pa, naibibigay ng manwal na ito ang mga sumusunod:

  1. pangkalahatang impormasyon sa pagdevelop ng mga sanggol at bata
  2. mahahalagang milestone na susubaybayan ng mga tagapangalaga
  3. mapakikinabangang mga estratehiya na susuporta hindi lang sa pagpapakain, kundi pati sa pagpapayaman ng panlahat na kalagayan ng bawat bata

Ang matibay na development ng bata ay ang pundasyon ng mga mauunlad na komunidad. Sa panahong ang tagapangalaga ay sumusuporta sa pagdevelop ng isang bata, siya ay nag-aambag sa kalusugan ng buong komunidad. Napakahalaga ng mga tagapangalaga sa malusog at well-developed na mga bata. Ang well-developed na bata ay nagiging malusog, produktibo at nakapagiisa sa kanyang pagtanda. Ang gabay ng mga tagapangalaga- ang kanilang pagmamahal at alagang iniaalay- ay makapangyarihan at mahalaga upang ang bata ay sumagana.

Inaasahang magagamit ang manwal na ito ng lahat ng tagapangalaga ng bata sa haba ng kaniyang buhay. Ang ibang impormasyon sa manwal na ito ay maaari ding makatulong sa mga health care workers, kapamilya ng bata at iba pang miyembro ng komunidad. Depende sa pangangailangan ng indibidwal, ang ilan ay maaring matuto sa pagbabasa ng isang buong kabanata o bahagi, ang iba ay maaring makinabang sa pagsangguni mula sa mga handouts, larawan, chart, o mga gawain na nakapaloob rito.

Naka-link Buong PDF - Mataas na Kalidady - 219 MB

[Pag-download]

Kalidad ng Web PDF - 24 MB

INTRODUKSIYON: HIGIT PA SA PAGKAIN

  1. Tungkol sa Manwal
  2. Paano Gamitin ang Manwal
  3. Pagbabahagi ng Manwal na Ito sa Iba

BAHAGI 1: MGA BATAYAN SA PAGPAPAKAIN: IMPORMASYON PARA MASUPORTAHAN ANG POSITIBO AT LIGTAS NA ORAS NG PAGKAIN

Kabanata 1: Mga Batayan sa Pagpapakain para sa Bawat Bata at Tagapangalaga

 

Seksiyon 1.1: Mga Batayan sa Pagpoposisyon

Seksiyon 1.2: Mga Batayan sa Paglunok

Seksiyon 1.3: Mga Batayan sa Sistema ng Pandama

Seksiyon 1.4: Mga Batayan sa Pagapapasuso

Seksiyon 1.5: Mga Batayan sa Pagpapadede sa Bote

Seksiyon 1.6: Mga Batayan sa Pagpapakain Gamit ang Kutsara

Seksiyon 1.7: Mga Batayan sa Pag-inom Mula sa Baso

Seksiyon 1.8: Mga Batayan sa Pagpapakain ng Sarili

Seksiyon 1.9: Mga Batayan sa Pagkain at Likido

Seksiyon 1.10: Mga Batayan sa Interaksiyon

BAHAGI 2: PAGPAPAKAIN SA BAWAT EDAD: IMPORMASYON PARA MASUPORTAHAN ANG PAG-DEVELOP NG PAGPAPAKAIN AT MAKAHANAP NG MGA SOLUSYON SA MGA HAMON NG PAGPAPAKAIN

Kabanata 2: Ang Unang Taon ng Buhay: 0-12 Buwang Gulang

Seksiyon 2.1: Milestone sa Development para sa Pagpapakain: 0-12 Buwang Gulang

Seksiyon 2.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain para sa Batang 0-12 Buwang Gulang

Seksiyon 2.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa Batang 0-12 Buwang Gulang

Seksiyon 2.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta sa Batang 0-12 Buwang Gulang

Kabanata 3: Ang Lumalaking Bata: 12 – 24 Buwang Gulang

Seksiyon 3.1: Milestone sa Development para sa Pagpapakain: 12-24 Buwang Gulang

Seksiyon 3.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain para sa Batang 12-24 Buwang Gulang

Seksiyon 3.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa Batang 12-24 Buwang Gulang

Seksiyon 3.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta sa Batang 12-24 Buwang Gulang

Kabanata 4: Kamusmusan: 24 – 36 Buwang Gulang

Seksiyon 4.1: Milestone sa Development para sa Pagpapakain: 24-36 Buwang Gulang

Seksiyon 4.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain para sa Batang 24-36 Buwang Gulang

Seksiyon 4.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa Batang 24-36 Buwang Gulang

Seksiyon 4.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta sa Batang 24-36 Buwang Gulang

Kabanata 5: Ang Mas Malaking Bata: 36 Buwan Pataas

Seksiyon 5.1: Milestone sa Development para sa Pagpapakain: 36 Buwan Pataas

Seksiyon 5.2: Mga Batayang Gabay sa Pagpapakain para sa Batang 36 Buwan Pataas

Seksiyon 5.3: Pagpoposisyon sa Pagpapakain para sa Batang 36 Buwan Pataas

Seksiyon 5.4: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta sa Batang 36 Buwan Pataas

BAHAGI 3: MGA ESPESYAL NA POPULASYON AT MGA PAKSA: MGA IMPORMASYON NA SUMUSUPORTA SA POSITIBONG PAG-DEVELOP NG PAGKAIN SA MGA KARANIWANG KAPANSANAN

Kabanata 6: Ang Batang may Kapansanan o Espesyal na Pangangailangan

Seksiyon 6.1: Pangkalahatang mga Konsiderasyon para sa Batang may Kapansanan o Espesyal na Pangangailangan

Seksiyon 6.2: Mga Karaniwang Kondisyon na may mga Hamon sa Pagpapakain

Seksiyon 6.3: Higit pa sa Pagkain: Mga Tip sa Pagsuporta sa Batang may Kapansanan o Espesyal na Pangangailangan

Kabanata 7: Mga Karaniwang Hamon sa Pagpapakain at mga Solusyon sa Iba't Ibang Edad

Seksiyon 7.1: Mga Pangkalahatang Konsiderasyon para sa mga Hamon sa Pagpapakain

Seksiyon 7.2: Mga Panghuling Kaisipan sa Pagsuporta sa mga Hamon sa Pagpapakain

Kabanata 8: Gawing Mahalaga ang Oras ng Pagkain: Pagpapalago sa mga Bata sa Tulong ng mga Ugnayan

Seksiyon 8.1: Pagpapalago ng Malusog na Utak at Katawan

Seksiyon 8.2: Seksiyon 8.2: Pagsuporta sa mga Ugnayan sa Lahat ng Edad

BAHAGI 4: APENDIKS NG MGA ESTRATEHIYA, HANDOUT, AT MGA IMPORMASYON PARA SA MGA TAGAPANGALAGA AT MGA KOMUNIDAD

Kabanata 9: Apendiks

 

9A: Pag-develop ng Pagkain sa Bawat Edad: Mga Timeline Chart ng Pag-develop ng Pagkain

9B: Mga Chart ng Pag-develop ng Bata

9C: Biswal na Chart ng Tekstura ng Pagkain at Lapot ng Likido

9D: Mga Halimbawang Listahan ng Espesyalisadong Pagkain at Likido

9E: Pagpapalapot ng mga Pagkain at Likido

9F: Mga Estratehiya sa Pag-usad ng Diyeta

9G: Mga Listahan ng Mga Suplay sa Pagkain

9H: Tsart ng Kutsara

9I: Pagiging Malikhain sa mga Upuan at mga Suplay

9J: Mga Technique sa Pagpapakain

9K: Mga Gawain sa Pagpapakalma ng Bata

9L: Mga Handout para sa mga Tagapangalaga at mga Komunidad

9L-1: Mga Tip sa Pagpapasuso

9L-2: Mga Senyales sa Pagkain At Pakikipag-ugnayan

9L-3: Laki ng Subo At ng Sipsip

9L-4: Mga Checklist sa Pagpoposisyon

9L-5: Pangangalagang Dental (Oral) At Pagsesepilyo

9M: Mabilisang Tsart para sa mga Karaniwang Problema at mga Solusyon

9N: Gaano Karami Dapat ang Kainin ng Sanggol

Kabanata 10: Mga Depinisyon (Listahan ng mga Espesyal na Salitang Ginamit sa Manwal)

Kabanata 11: Mga Sanggunian (Saan Makakukuha ng Mas Maraming Impormasyon)

Kabanata 12: indeks

Support

Media

Holt International is a registered 501(c)3 nonprofit organization. All donations are tax deductible to the full extent of the law. EIN: 23-7257390.